3  - Japanse kunst, Japanse prent, Japanse prenten

3

Subject: Arashi Rikan II as Miyamoto Musashi.

Play: Katakiuchi nitō eiyūki

Theatre: Chikugo (Ōnishi)

Date: 1/1832

Signature: Utagawa Sadamasu ga

Publisher: Wataya Kihei (seal: Wataki)

Block carver: Kasuke (seal: chōkō Kasuke)

Format: ōban

Collection: RMA